ដំណើរកំសាន្តរោងចក្រ

factor (4)
factor (1)
factor (2)
factor (7)
factor (6)
factor (3)
factor (1)
factor (5)